ไทย

มหาวิทยาลัยทักษิณ
WeTSU
TSURADIO

ข่าวประชาสัมพันธ์

VDO CLIP

ประมวลภาพกิจกรรม

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยทักษิณ •วิทยาเขตสงขลา อาคารสำนักงานอธิการบดี 140 หมู่ 4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 074-317600 ต่อ 7480. •วิทยาเขตพัทลุง อาคารบริหารและสำนักงานกลาง 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210 โทรศัพท