วันที่ประกาศข่าว : 19 มี.ค. 65 / อ่าน 109  /       งานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการปลูกและปลุกจิตสำนึกด้านธรรมาภิบาลและจริยธรรม ในมหาวิทยาลัยทักษิณ  หัวข้อ “ธรรมาภิบาลและจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงานมหาวิทยาลัย” ผ่านสื่ออเล็กทรอนิกส์โปรแกรมระบบ CISCO WEBEX Meeting  

    เมื่อวันเสาร์ที่  ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๕  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีเป็นประธานเปิดงาน พร้อมอ่านประกาศของมหาวิทยาลัยทักษิณ  เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ    สำหรับกิจกรรมในวันนี้บรรยายโดย  นายมีชัย โอ้น  ผู้อำนวยการ กลุ่มส่งเสริมและบูรณาการการมีส่วนร่วม ๑  สำนักส่งเสริมและบูรณาการการมีส่วนร่วมต้านทุจริต  สำนักงาน ป.ป.ช. 
ติดต่อ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร

วิทยาเขตสงขลา
อาคารสำนักงานอธิการบดี 140 หมู่ 4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 074-317600 ต่อ 7480

วิทยาเขตพัทลุง
อาคารบริหารและสำนักงานกลาง 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210 โทรศัพท์ 074-609600 ต่อ 1900 อีเมล: wetsu@tsu.ac.th

แผนที่ตั้ง วิทยาเขตสงขลา

แผนที่ตั้ง วิทยาเขตพัทลุง