วันที่ประกาศข่าว : 9 ส.ค. 65 / อ่าน 22  /      วันที่ 9 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ฝ่ายสื่อสารองค์กรพบปะเครือข่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยทักษิณ” ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารทักษิณาคาร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง กิจกรรมดังกล่าวเป็นเวทีเพิ่มพื้นที่พบปะหารือ การรวมเครือข่ายสื่อสารองค์กรภายใน ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ ปรับแนวคิดของบุคลากร ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานด้านสื่อสารองค์กรของหน่วยงาน และเพื่อพัฒนาเครือข่ายสื่อสารองค์กร ที่เข้มแข็ง ต่อยอดไปสู่การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสื่อสารและประสานการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และเตรียมพร้อมขับเคลื่อนองค์กรสู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม  

     กิจกรรมรู้จักเธอ รู้จักฉัน สร้างความสัมพันธ์ และทำความรู้จักผู้ร่วมกิจกรรมเครือข่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยทักษิณ และการบรรยายจุดประกายความคิด ในหัวข้อ “แนวทางการประชาสัมพันธ์เพื่อความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยในกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม ” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เสริมศักดิ์ ขุนพล ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร การแบ่งกลุ่ม Workshop มองให้ไกล ไปให้ถึง : ทิศทางการขับเคลื่อนร่วมกันของเครือข่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยทักษิณ สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายสื่อสารองค์กรจากหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยทักษิณ 18 หน่วยงาน 14 คณะ จำนวน 76 เข้าร่วมขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินงานด้านสื่อสารองค์กรภาพรวมของมหาวิทยาลัย
ติดต่อ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร

วิทยาเขตสงขลา
อาคารสำนักงานอธิการบดี 140 หมู่ 4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 074-317600 ต่อ 7480

วิทยาเขตพัทลุง
อาคารบริหารและสำนักงานกลาง 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210 โทรศัพท์ 074-609600 ต่อ 1900 อีเมล: wetsu@tsu.ac.th

แผนที่ตั้ง วิทยาเขตสงขลา

แผนที่ตั้ง วิทยาเขตพัทลุง