วันที่ประกาศข่าว : 10 ส.ค. 65 / อ่าน 19  /      ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดอบรมเชิงปฎิบัติการแก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย “โครงการอบรมการออกแบบสื่อดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร” ภายใต้หัวข้อ “How to train a designer ออกแบบด้วย Canva ให้แอดวานซ์” วันที่ 10 สิงหาคม 2565 ณ ห้อง C 207 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสริมศักดิ์ ขุนพล รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและองค์กรสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดงาน  

     กิจกรรมภาคเช้า มีการบรรยายในหัวข้อ “ทฤษฎีการออกแบบ การสร้างดุลยภาพในการจัดวางองค์ประกอบและการใช้สี” ความเข้าใจเรื่องขนาดและความละเอียดของภาพ (size and resolution )การจัดองค์ประกอบภาพ (Composition) ทฤษฎีการจับคู่สี (Color wheel theory) แหล่งที่มาของภาพและองค์ประกอบอื่นๆ (source) และลำดับความสำคัญของข้อความ (Topic) โดยวิทยากรนางสาววิชชุดา ช่วยพิชัย เจ้าหน้าที่บริหารงาน ฝ่ายสื่อสารองค์กร
     ส่วนกิจกรรมในภาคบ่าย การบรรยายและเรียนรู้เชิงปฏิบัติเกี่ยวกับ “เทคนิคและการใช้เครื่องมือโปรแกรม Canva” การใช้เครื่องมือขั้นสูงของโปรแกรม Canva เรียนรู้ template และ Function ในการสร้างงาน การผลิต Artwork เพื่อการประชาสัมพันธ์ และการผลิต infographic เพื่อการประชาสัมพันธ์ โดย อาจารย์พัฒนพงค์ ศรีน้อย คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ พร้อมการฝึกปฏิบัติการออกแบบผลงานด้วยการใช้งานโปรแกรม Canva เบื้องต้น อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมจำนวน 42 คน

 
ติดต่อ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร

วิทยาเขตสงขลา
อาคารสำนักงานอธิการบดี 140 หมู่ 4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 074-317600 ต่อ 7480

วิทยาเขตพัทลุง
อาคารบริหารและสำนักงานกลาง 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210 โทรศัพท์ 074-609600 ต่อ 1900 อีเมล: wetsu@tsu.ac.th

แผนที่ตั้ง วิทยาเขตสงขลา

แผนที่ตั้ง วิทยาเขตพัทลุง