ติดต่อ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร

วิทยาเขตสงขลา
อาคารสำนักงานอธิการบดี 140 หมู่ 4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 074-317600 ต่อ 7480

วิทยาเขตพัทลุง
อาคารบริหารและสำนักงานกลาง 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210 โทรศัพท์ 074-609600 ต่อ 1900 อีเมล: wetsu@tsu.ac.th

แผนที่ตั้ง วิทยาเขตสงขลา

แผนที่ตั้ง วิทยาเขตพัทลุง