ฝ่ายสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรมทบทวนแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

   8 มิ.ย. 66   /  800
Share

เมื่อวันที่ 6-7 มิถุนายน 2566 ฝ่ายสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรมทบทวนแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และเตรียมความพร้อมการทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ.2567
ณ Dugong Village อ.สิเกา จ.ตรัง

     นำโดย ผศ.ดร.พัฒนา ศิริกุลพิพัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร นางสาววรณัน เอกหิรัณยราษฎร์ หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อร่วมกันทบทวนการทำงานของกลุ่มภารกิจ ติดตามงานโครงการ และวางแผนงานในปีงบประมาณ 2567 ซึ่งมุ่งเน้นการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย การสร้างแบรนด์ การวางระบบ/แพลตฟอร์มที่ลดขั้นตอนการทำงาน นำเสนอข่าวสารมหาวิทยาลัยในระดับประเทศผ่านสื่อในวงกว้างอย่างต่อเนื่อง และหลากหลายรูปแบบ