กลุ่มภารกิจผลิตสื่อและสารสนเทศ

นายปรเมศวร์ กาแก้ว

หัวหน้ากลุ่มภารกิจผลิตสื่อและสารสนเทศ

นักวิชาการ

พนักงานมหาวิทยาลัย

โทรศัพท์ภายใน : 61-7201

E- mail: poramate@tsu.ac.th

นางสาววิชชุดา ช่วยพิชัย

เจ้าหน้าที่บริหารงาน

พนักงานมหาวิทยาลัย

โทรศัพท์ภายใน : 63-7730

E- mail: witchuda.c@tsu.ac.th

 

นายปรณรรท์ ก้องพลานนท์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน

ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

โทรศัพท์ภายใน : 63-7730

E- mail: poranan.k@tsu.ac.t

 

นางสาวจิราพร ทวีตา

เจ้าหน้าที่บริหารงาน

ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

โทรศัพท์ภายใน 63-7482

E-mail: