กลุ่มภารกิจสื่อสารภาพลักษณ์และกิจกรรมพิเศษ

นางสาวไหมมู่หน๊ะ สุกเส็ม

หัวหน้ากลุ่มภารกิจสื่อสารภาพลักษณ์และกิจกรรมพิเศษ

เจ้าหน้าที่บริหารงาน

พนักงานมหาวิทยาลัย

โทรศัพท์ภายใน:63-7482

E-mail: smaimunah@tsu.ac.th

นายวิทยา สันบู

เจ้าหน้าที่บริหารงาน

ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

โทรศัพท์ภายใน: 63-7488

E-mail: wittaya.s@tsu.ac.th

       

นายอนุตตมา บุญมี

เจ้าหน้าที่บริหารงาน

ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

โทรศัพท์ภายใน: 63-7488

E-mail:                                                                           

          

นางสาวพรแก้ว อ่อนน้อย

เจ้าหน้าที่บริหารงาน

ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

โทรศัพท์ภายใน: 61-1900

E-mail: