วิทยาเขตพัทลุง

       งานสื่อสารองค์กร  อาคารบริหารและสำนักงานกลาง ชั้น 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขต  พัทลุง 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210

       โทรศัพท์ 074-609600 ต่อ 1900 , 7500

 

 


     วิทยาเขตสงขลา

      งานสื่อสารองค์กร ตึก18 ชั้น 3 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 หมู่ที่ 4

      ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

      โทรศัพท์ 074-317600 ต่อ 7480,7482,7488