งานสื่อสารองค์กร เข้าร่วมโครงการ TSU ITA เพื่อการบริหารงาน ม.ทักษิณ มุ่งสร้างความเข้าใจและปลุกสำนึกความสุจริตโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

   27 ก.พ. 67   /  29
Share

วันที่  27 กุมภาพันธ์ 2567 หน่วยตรวจสอบภายใน จัดโครงการเรียนรู้ TSU ITA เพื่อการบริหารงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยเชิญนายอภิรักษ์  แสงทอง เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ จากสำนักงาน ป.ป.ช. มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่องเกณฑ์ประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy  ให้กับผู้บริหารและบุคลากร จำนวน 300 คน เพื่อสร้างความเข้าใจเกณฑ์การประเมิน ITA และเพื่อสร้างความตระหนักและวัฒนธรรมองค์กรให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดในการปฏิบัติหน้าที่จากบุคคลภายนอก เพื่อให้บุคลากรเกิดความตระหนักรู้ถึงความไม่ถูกต้องของการรับประโยชน์แอบแฝงต่าง ๆ และไม่นิ่งเฉย ไม่ทนต่อกลไกความผันแปรไปสู่การทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตได้อย่างยั่งยืน  โอกาสนี้นางสาววรณัน เอกหิรัณยราษฎร์ หัวหน้างานสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยบุคลากรในงานได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วย